Thự hiện theo kế hoạch số 44/KH-PGD&ĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019; Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ màm non, học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025". Sáng ngày 23/4/2019 PGD&ĐT Sa Pa tổ chức Hội nghị sơ kết tại xã Tả Phìn; các đ/c về tham dự Hội nghị được tham quan các hoạt động của 02 đơn vị: Tiểu học và Mầm non xã Tả Phìn.

 

 

 

 

Sáng ngày 23/4/2019 PGD&ĐT Sa Pa tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai và thực hiện Đề án TCTV cho trẻ MN và Tiểu học tại xã Tả Phìn.