Ngày 17/4/2020 Tổ chuyên môn nhà trường họp chuyên môn qua Zoom meetings. Qua cuộc họp tổ chuyên môn nhận xét hoạt động chuyên môn trong 2 tuân đầu tháng 4. Nêu ra những ưu điểm và tồn tại của những tiết thao giảng của các đồng chí giáo viên. qua đó rút kinh nghiệm. Và tổ chuyên môn yêu cầu một sô công việc cần thực hiện tiếp trong thời gian tới. Các đông chí giáo viên mới cần tự học tự bồi dưỡng chuyên môn. Nêu cao tinh thần tự học làm nòng cốt Tiếp thu các ưu điểm, và khắc phục tồn tại để áp dụng sau này khi có trẻ đi học để thực hiện dạy trẻ cho tốt. Thực hiện chỉ đạo của PGD học sinh nghỉ học do dịch Covid kéo dài. Tiếp tục kê hoạch bồi dưỡng chuyên môn của PGD, hiệu trưởng nhà trường, chuyên môn trường mầm non Sa Pả. Các đồng chí giáo viên tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn ngày 20 đến hết ngày 29/4/2020. 

Đồng chí Đỗ Thị Lai triển khai nôi dung cuộc họp.