Ngày 29/5/2020. Tại điểm thôn Giàng cha. Trường mầm non Sa Pả. Đã tiến hành rào bốn xung quanh trường bằng toàn bộ lưới B40. Có sự đóng góp sức của cô giáo trong tường và sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh học sinh.

 

 

Không quản khó khăn, vất vả, với sự nhiệt tình của các giáo viên và sự hăng say làm việc của phụ huynh học sinh. Qua một ngày làm việc đã rào hết bôn xung quanh điểm trường rất là chắc chắn