Ngày 3 - 10 - 2019 Chi bộ trường mầm non Sa Pả đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Vũ Thị Mến.

Ngày 3 - 10 - 2019 Chi bộ trường mầm non Sa Pả đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Vũ Thị Mến.