Tiếp tục thực hiện kế hoach bồi dưỡng chuyên môn cho các đồng chí giáo viên mới tuyển dụng, các đồng chí nghỉ tai sản, và các đồng chí hạn chế về năng lực.  Với sự tham gia của 17/17 đồng chí giáo viên mặt đầy đủ đúng giờ để học tập chuyên đề: " Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số " do đồng chí Vi Tố Uyên - Giảng viên cốt cán của PGD lên lớp. Qua bài học giúp các đông chí giáo viên hiểu được hiểu được tầm quan trọng, các căn cứ xác định nội dung TC TV và nội dung, cách tiến hành hoạt động TCTV. Cách hướng dẫn cách xây dựng môi trường tiếng Việt  théo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. 

Đồng chí Vi Tố Uyên - Giảng viên cốt cán của PGD lên lớp chuyên đề: " Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số