Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của PGD, Ban Giám Hiệu nhà trường, tổ chuyên môn trường  mần non Sa Pả. Ngày 22/2/2020 hai đồng chí Đào Kim Ngân thao giảng tiết: Nhận biết, phân biệt. Đồng chí Vũ Thị Thu Nga thao giảng tiết Giáo dục kỹ năng sống. Tiết  dạy giúp cho học sinh nắm bắt các kiến thức, cũng nhứ các kỹ năng của bài học. Qua bài học của đồng chí Nga giúp cho học sinh biết cách phòng chống không để ra hỏa hoạn và cách xử lý khi có hỏa hoạn xảy ra. Qua đó  giáo viên trao đổi, thảo luân  các nội dung, phương pháp và rút kinh nghiệm cho nhau.

Đồng chí Đào Kim Ngân thao giảng tiết: Nhận biết to, nhỏ

2. Đồng chí Vũ Thị Thu Nga thao giảng tiết: