Thực hiện các biện pháp phòng chống Covid -19 trong trường học. Chuẩn bị các điều kiện an toàn và tốt nhất để đón học sinh trở lại trường học. Hôm nay ngày 8/5/2020 nhà trường đã phối hợp với trạm y tế phường Hàm Rồng tổ chức khử trùng tại các điểm Má Tra 1, Má Tra 2, Suối Hồ 1,  Suối Hồ 2, Giàng cha. 

Phun khử trùng tại các điểm Má Tra 1.

Phun khử trùng tại các điểm Má Tra 2.

Phun khử trùng tại các điểm Suối Hồ 2.

Phun khử trùng tại các điểm Giàng cha